ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง และเลิกพาณิชยกิจ

0
109

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้