คู่มือสำหรับประชาชน

0
136

1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขอรับใบอนุญาต

2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน _ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต_

3 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

9 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

12 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

16 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีบุคคลธรรมดา

19 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

20 การแจ้งขุดดิน

21 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

22 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23 การแจ้งถมดิน

24 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

25 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

26 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

27 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

28 การรับชำระภาษีป้าย

29 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

30 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

31 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนรับคำขอรับใบอนุญาต

33 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน _ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต_

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้