สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565